Logo (klik voor homepage)
 
Homepage
Expositie
Museum
Bezoek
Contact
Collectie
Jan Corver
Electron
Stichting
Ombouw
Surplus
Info
Nieuws
Bouwpakketten
Prijslijst
Evenementen
Wat is dit?
Links
VERON
VRZA
Stichting De WS-19
Museum Jan Corver is een onderdeel van de Stichting De WS-19. Deze stichting is in 1989 opgericht door Cor Moerman - PA0VYL - en is gevestigd in Budel (gemeente Cranendonck).

De stichting ontleent haar naam aan een bekend engels radio-apparaat uit de tweede wereldoorlog, de Wireless Set number 19. Na de demobilisatie van de geallieerde strijdkrachten kwam dit apparaat in grote aantallen beschikbaar. Met name de radiozendamateurs hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Alhoewel de term radio-amateur een enigszins kleinerende indruk geeft, hebben radio-amateurs in de loop van de tijd tal van belangwekkende zaken gedaan. Denk bijvoorbeeld aan: de ontdekking van de praktische toepassing van de korte golf, het werk dat radiozendamateurs hebben gedaan voor het verzet gedurende de tweede wereldoorlog, de hulp die zij hebben geboden tijdens de eerste dagen van de watersnoodramp in 1953, enz.

De stichting heeft tot doel een museum te exploiteren waarin de ontwikkeling van het zendamateurisme wordt getoond. Speciale aandacht zal worden besteed aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Hen zal worden gewezen op de mogelijkheden die er zijn om middels een examen een zendvergunning te verkrijgen. Hiermee kan worden voorkomen dat zij door hun onbekendheid met de materie illegaal gaan zenden met alle gevolgen van dien.

Het onderkomen van het museum bestaat uit een semi-permanent gebouw dat dienst heeft gedaan op het werkeiland Neeltje Jans tijdens de bouw van de stormvloedkering. Dit gebouw is beschikbaar gesteld door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. De Bouwdienst heeft ook het transport van het gebouw van Krimpen a/d IJssel naar Budel verzorgd. De restauratie en de opbouw van het gebouw is mogelijk gemaakt door bijdragen de onderstaande bedrijven, instellingen, diensten en personen.
 
Bijdragen
Bestuur
 • C. Moerman, voorzitter
 • Ir. D.W. Rollema, vice voorzitter
 • Prof. ir. K.H.J. Robers, secretaris
 • Mr. W.B.R. Schriks, penningmeester
 • Mevrouw C.W.M. Moerman- Geers, lid
 • Martin Beekhuis, PA3DSC, lid
Stichtingsakte
Een citaat uit de oprichtingsakte van de Stichting De WS-19.
 1. De stichting heeft tot doel het geven van een overzicht van de ontwikkeling van het radiozendamateurisme in het algemeen en van het Nederlandse zendamateurisme vanaf het jaar negentien honderd vijf en veertig in het bijzonder, alsmede het bevorderen van de kennis op het gebied van dat radioamateurisme, en verder al datgene wat met het vorenstaande verband houdt, daarvoor nuttig of wenselijk of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.

 2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
  1. het bijeenbrengen, in stand houden en zo nodig restaureren van historische radiozendapparatuur, toebehoren en aanverwante zaken, alsmede van op het radiozendamateurisme betrekking hebbend documentatiemateriaal;
  2. het catalogiseren en tentoonstellen van de hiervoor sub a bedoelde zaken, alsmede het exploiteren van een museum dat voor belangstellenden wordt opengesteld:
  3. het aanleggen van een documentatiecentrum;
  4. het verzorgen van voorlichting en het verlenen van medewerking aan tentoonstellingen en manifestaties;
  5. publicaties;
  6. het op gezette tijden verzorgen van radiouitzendingen met behulp van historische apparatuur, een en ander binnen de van overheidswege vastgestelde en vast te stellen voorwaarden, richtlijnen, bepalingen en voorschriften."
Tot zover dit citaat uit de stichtingsakte.
 

Jan Corver (klik voor homepage) Rood gekleurde links zijn momenteel niet beschikbaar
© Copyright Museum Jan Corver Laatste wijziging: Last changed: Saturday, 11 October 2008 - 05:55 CET.